Algemene voorwaarden Reveal Talent B.V.

1.     Definities

1.1         In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Reveal Talent

:

Reveal Talent B.V., gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (1062 XD) Amsterdam, aan de Overschiestraat 61, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 74776363;

Dienstverlening

:

de door Reveal Talent op grond van de Overeenkomst te verrichten dienstverlening op het gebied van re-integratie, participatie en mobiliteit van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt;

 

Opdrachtgever

:

een Opdrachtgever van Reveal;

 

Overeenkomst

:

een overeenkomst tussen Reveal Talent en Opdrachtgever tot het uitvoeren van de Dienstverlening;

 

2.     Toepasselijkheid

2.1         Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen, opdrachten, offertes en overeenkomsten met en van Reveal Talent, waaronder begrepen iedere overeenkomst tot Dienstverlening.

2.2         Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende overeenkomsten en opvolgende overeenkomsten tussen Reveal Talent en Opdrachtgever.

2.3         Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden door de Opdrachtgever in elk stadium van de totstandkoming van een Overeenkomst wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4         Deze voorwaarden gaan te allen tijde vooranders luidende schriftelijke inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever, behoudens indien en zover voormelde voorwaarden van de Opdrachtgever door Reveal Talent uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.

 

3.     Totstandkoming Overeenkomst

3.1         De aanbiedingen en/of prijsopgaven van Reveal Talent zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Zij hebben een geldigheidsduur van één (1) maand na aanbiedingsdatum, tenzij anders aangegeven. Reveal Talent is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk en binnen één (1) maand wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2         De Opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht Reveal Talent volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan Reveal Talent, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de Opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofden dan ook ontstaat.

3.3         In geval van schriftelijke aanvaarding zijdens Reveal Talent is zij tot niet meer gehouden dan datgene dat schriftelijk door haar is geaccepteerd. De Opdrachtgever wordt geacht gebonden te zijn aan zijn opdracht, zolang die niet door Reveal Talent is geweigerd.

3.4         In de van Opdrachtgever ontvangen opdracht opgenomen bepalingen, die ten opzichte van de aanbieding of prijsopgave aanvullend of afwijkend zijn, zijn voor Reveal Talent slechts bindend, indien en zover deze bepalingen uitdrukkelijk door haar schriftelijk zijn geaccepteerd.

3.5         De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.6         Een samengestelde prijsopgave verplicht Reveal Talent niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

4.     Dienstverlening onder de Overeenkomst

4.1           Reveal Talent heeft ten aanzien van alle aan haar verstrekte opdrachten een inspanningsverplichting en géén resultaatsverplichting.

4.2           Alle door Reveal Talent genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen voor Dienstverlening zijn naar beste weten vastgesteld, doch zijn nimmer bindende of fatale termijnen.

4.3           Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Reveal Talent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Reveal Talent worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Reveal Talent zijn verstrekt, heeft Reveal Talent het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Reveal Talent ter beschikking heeft gesteld.

4.4           Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd, kan Reveal Talent de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.5           Indien Opdrachtgever of de deelnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe zij richting Reveal Talent gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Reveal Talent B.V. die daardoor direct of indirect ontstaan.

4.6           Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever van de bevoegde instanties, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Reveal Talent zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van de wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 

5.     Tarieven en betaling

5.1           De door Reveal talent gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen die van kracht zijn op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij partijen schriftelijke ander overeenkomen.

5.2           Reveal Talent heeft het recht om de overeengekomen prijzen te verhogen op grond van verhogingen van inkoopprijzen en/of toeslagen op de heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Reveal Talent kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en/of tarieven en deze verhoging meer dan 10% bedraagt, is Opdrachtgever gerechtigd binnen acht dagen na bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

5.3           Alle facturen van Reveal Talent dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum daarvan of zo veel eerder als door Reveal Talent zal worden aangegeven, te worden voldaan op de door Reveal Talent aangegeven wijze zonder enig recht op korting en/of verrekening. Na het verstrijken van de in dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen is Opdrachtgever automatisch en zonder dat ingebrekestelling vereist zal zijn in verzuim.

5.4           Indien Opdrachtgever het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk aan Reveal Talent mee te delen, bij gebreke waarvan dit recht komt te vervallen.

5.5           Reveal Talent heeft het recht haar werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten, zodra Opdrachtgever in haar betalingsverplichtingen in verzuim is. Indien Opdrachtgever in verzuim is onder haar (betalings)verplichting(en), is Reveal Talent gerechtigd alle werkzaamheden die zijn verricht en die nog niet in rekening zijn gebracht direct te factureren en een betalingstermijn van één werkdag te hanteren en alsdan zekerheid of een voorschot te vragen voor eventuele verdere werkzaamheden die worden verricht. Indien Opdrachtgever meent wegens de uitvoering van de opdracht nog aanspraken, in welke vorm dan ook, jegens Reveal Talent te kunnen doen gelden, is de Opdrachtgever niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

5.6           Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever voorts gehouden tot voldoening van alle buitengerechtelijke incassokosten en volledige kosten van juridische bijstand daaronder begrepen – welke minimaal € 125,00 exclusief omzetbelasting zullen bedragen. De buitengerechtelijke kosten zullen naast het hiervoor genoemde minimumbedrag worden berekend aan de hand van de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Opdrachtgever is eveneens bij niet tijdige betaling van 1 of meer facturen gehouden te voldoen aan Reveal Talent de eventueel bijkomende gerechtelijke en/of executie en/of deurwaarders kosten.

5.7           Bij niet tijdige betaling behoudt Reveal Talent zich het recht voor eveneens extra administratiekosten in rekening te brengen.

 

6.     Inschakelen derden

6.1         Reveal Talent heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.2         Indien door Reveal Talent of door Reveal Talent ingeschakelde derden, in het kader van de Dienstverlening werkzaamheden worden verricht op locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.3         Bij het inschakelen van derden zal Reveal Talent steeds zorgvuldig te werk gaan. Reveal Talent gaat ervan uit en bedingt zo nodig hierbij, dat een aan haar gegeven opdracht van Opdrachtgever de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

 

7.     Bijzonderheden m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst

7.1          Reveal Talent is een zelfstandig, onafhankelijk re-integratiebureau dat advies, re-integratie, bemiddeling, outplacement- en loopbaanbegeleidingstrajecten biedt ten behoeve van (werknemers van) Opdrachtgevers. Reveal Talent wordt door haar Opdrachtgever ingeschakeld om re-integratieadvies in te winnen en/of om arbeidsongeschikte medewerkers te helpen bij het zoeken naar een geschikte arbeidsplaats bij andere werkgevers dan de Opdrachtgever zelf. Reveal Talent zoekt hierbij o.a. in haar netwerk van werkgevers die dergelijke arbeidsplaatsen aanbieden.

7.2          Reveal Talent is zelf uitdrukkelijk geen detacheerder, uitzendonderneming of werkgever van de werknemers die zij bemiddelt. Tussen Reveal Talent en de werknemers van Opdrachtgever komt geen arbeidsovereenkomst tot stand. Reveal Talent is eveneens niet aan te merken als opdrachtgever in de zin van art. 7:616a of 7:616b BW. De werkzaamheden die werknemers uitvoeren worden uitdrukkelijk niet ten behoeve van Reveal Talent of op haar verzoek verricht.

7.3          Reveal Talent heeft op geen enkele wijze werkgeversgezag of anderszins de mogelijkheid om leiding en toezicht uit te oefenen over de werknemers. Zij heeft evenmin enige zeggenschap over de arbeidsomstandigheden.

7.4          Het formele werkgeversgezag blijft te allen tijde volledig bij de Opdrachtgever. Opdrachtgever is en blijft volledig verantwoordelijk voor het tijdig betalen van het correcte salaris aan haar werknemers en correcte inhouding van loonheffing c.q. afdracht van werkgeverslasten, waaronder pensioenpremie indien van toepassing.

7.5          Indien een werknemer om welke reden dan ook niet tijdig het volledige loon van Opdrachtgever heeft ontvangen en Reveal Talent ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, door de desbetreffende werknemer in rechte wordt aangesproken tot betaling van het loon op grond van art. 7:616a, 7:616b BW of enig vergelijkbaar artikel, zal Reveal Talent te allen tijde volledige gevrijwaard worden door Opdrachtgever voor deze loonaanspraak en de daaruit voortvloeiende schade.

7.6          Het materiele werkgeversgezag kan (door middel en op basis van de detacheringsovereenkomst) door Opdrachtgever nooit worden verlegd naar Reveal Talent, maar (enkel) naar de werkgever die een geschikte arbeidsplaatsplaats aanbiedt, indien en voor zover die werkgever feitelijk leiding en toezicht zal uitoefenen over de werknemer. Indien nodig zullen in de detacheringsovereenkomst praktische werkafspraken worden gemaakt omtrent vakantiedagenregistratie, ziekmeldingen, werkgeversinstructies en dergelijke zaken.

 

8.      Aansprakelijkheid

8.1         Behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens Reveal Talent kan zij nimmer aansprakelijk worden gehouden voor enige indirecte en/of gevolgschade bij Opdrachtgever, waaronder begrepen gederfde winst, immateriële schade, bedrijfs- of stagnatieschade, loonsancties door het UWV, andere gevolgschade, en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, waaronder de schade van werknemers van Opdrachtgever en/of derden waar de desbetreffende werknemers werkzaam zijn geweest. Reveal Talent is evenmin aansprakelijk voor schade van werknemers opgelopen bij het verrichten van de werkzaamheden of re-integratieverplichtingen of die anderszins het gevolg is van arbeidsomstandigheden op de werkvloer, bij welke werkgever dan ook.

8.2         Reveal Talent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Reveal Talent bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was.

8.3         Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.4         Aansprakelijkheid van Reveal Talent ontstaat slechts indien Opdrachtgever Reveal Talent binnen 14 dagen nadat zij op de hoogte van de vermeende schade is gekomen, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Reveal Talent ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

8.5           De aansprakelijkheid wordt in ieder geval beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Reveal Talent voor de opdracht heeft ontvangen. In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde gedeelte van het honorarium.

8.6           Het recht op vergoeding van schade, zoals hiervoor bedoeld, vervalt in ieder geval zodra niet binnen zes maanden, nadat door of namens Reveal Talent de aansprakelijkheid voor de bedoelde schade is afgewezen bij de bevoegd rechter een vordering in rechte aanhangig is gemaakt.

8.7           Het is Opdrachtgever niet toegestaan vorderingen uit hoofde van eventuele aansprakelijkheid zijdens Reveal Talent zoals hiervoor bedoeld te verrekenen met vorderingen van Reveal Talent, welke zijn ontstaan door verzonden facturen.

8.8           Reveal Talent kan opdrachtgevers niet de garantie bieden dat de wederzijdse inspanningen van partijen te allen tijde voldoende zijn om aan de eisen van de Poortwachterstoets te voldoen. UWV toetst zelfstandig of de re-integratieactiviteiten voldoende zijn geweest. Reveal Talent kan voor dit resultaat niet aansprakelijk worden gesteld.

 

9.     Overmacht

9.1           Reveal Talent is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.2           Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Reveal Talent geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Reveal Talent niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Reveal Talent of derden daaronder begrepen. Reveal Talent heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van deo vereenkomst verhindert, intreedt nadat Reveal Talent zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.3           Reveal Talent kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonderverplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.4           Voor zover Reveal Talent ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Reveal Talent gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

10.  Beëindiging en ontbinding

10.1      Aan een partij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

10.2      Reveal Talent kan de uitvoering van haar werkzaamheden zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien Opdrachtgever tekortschiet in haar (betalings)verplichting(en), al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Reveal Talent zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10.3      In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst blijft de Opdrachtgever verplicht de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten volledig te betalen.

10.4      Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding respectievelijk beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 10 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij Reveal Talent ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is.

10.5      Bedragen die Reveal Talent voor de ontbinding respectievelijk beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging en/of ontbinding direct opeisbaar.

 

11.  Intellectueel eigendom

11.1        Alle door Reveal Talent aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen waar intellectueel eigendomsrecht mogelijk is, blijven, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk andersluidende overeenkomst, eigendom van Reveal Talent.

11.2        Gebruikmaking, openbaarmaking en verveelvoudiging van deze materialen kan slechts geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Reveal.

 

12.  Geheimhouding en privacy

12.1      Bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt, voor zover van toepassing, gehandeld conform de wettelijke eisen inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Partijen zullen alle benodigde handelingen verrichten om aan alle wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens te voldoen en te blijven voldoen.

12.2      Partijen zullen al hetgeen aan hen bij de uitvoering van de opdracht over en weer ter kennis wordt gebracht omtrent o.a. bedrijfsaangelegenheden van partijen en waarvan de verstrekking redelijkerwijs als vertrouwelijk aangemerkt moet worden, strikt geheim houden en aan derden geen informatie verstrekken buiten het kader van de opdracht, behoudens voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de opdracht of uit de wet voortvloeiende verplichtingen of indien er in het voorkomend geval specifieke toestemming voor is gegeven.

12.3      Reveal Talent zal privacygevoelige informatie van de deelnemer eerst na verkregen toestemming van de deelnemer aan derden verstrekken.

12.4      Reveal Talent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van de geheimhoudingsplicht door de deelnemer, Opdrachtgever, werkgever of een andere derden.

 

13.  Slotbepalingen

13.1        Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen Reveal Talent en Opdrachtgever geldende rechtsbetrekkingen dan wel in deze algemene voorwaarden zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

13.2        Zonder de voorafgaande toestemming van Reveal Talent is het Opdrachtgever niet toegestaan haar rechten uit hoofde van haar rechtsbetrekking met Reveal Talent of één of meer daaruit voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, dan wel feitelijk door derden te doen uitvoeren.

13.3        Op alle met Reveal Talent gesloten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.4        Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met Reveal Talent gesloten Overeenkomsten of deze algemene voorwaarden, zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Reveal Talent.

 

14.  Contactgegevens

Reveal Talent B.V.

Overschiestraat 61

1062 XD, Amsterdam

E-mailadres:

KvK: 74776363

BTW: 8600.22.390.B.01