Klachten procedure

Reveal zet zich in voor de verbetering van positie van mensen die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan. Ons werk vraagt om een professionele houding, correcte informatievoorziening en gedegen uitvoering van werkzaamheden. Bent u als werknemer of werkgever ontevreden over de samenwerking of onze dienstverlening? Dan nodigen wij u uit een klacht in te dienen.
Reveal behandelt mogelijke klachten in vertrouwen: wij staan voor een kwalitatieve, mensgerichte dienstverlening en zetten ons continu in voor verbetering ter voorkoming van klachten. Uw eventuele klacht wordt serieus genomen en zal worden gebruikt om u en anderen (in de toekomst) nog beter van dienst te kunnen zijn.

 

Registratie en afhandeling van de klacht

 

 • Ingediende meldingen c.q. klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 7 jaar bewaard.
 • Alle klachten worden behandeld op directieniveau, in het bijzonder door de heer J. Olsthoorn. De heer J. Olsthoorn heeft geen operationele betrokkenheid en kan klachten ontvangen, onderzoeken en beoordelen. Hiermee borgen wij dat de beoordeling en indien nodig ook opvolging/besluitvorming over de klacht, plaatsvindt door een niet bij de klacht betrokken persoon of personen. Mocht er toch sprake zijn van betrokkenheid van de heer J. Olsthoorn, dan zal de klacht op grond van het wettelijk kader door een ander dan hemzelf worden behandeld.
 • Na ontvangt van de klachtmelding bevestigd Reveal binnen 5 werkdagen schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de indiener en wordt het onderzoek naar de klacht opgestart. Het onderzoek bestaat o.a. uit het bestuderen van de relevante stukken, hoor- en wederhoor van de bij de klacht betrokken persoon of personen. Indien nodig wordt advies in gewonnen bij derden.
 • Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht vindt hoor en wederhoor plaats.
 • Reveal zal binnen 10 werkdagen nadat hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden, het eindoordeel bepalen en een besluit nemen over de klacht. Indien nodig kan de termijn worden verlengd, indien de het advies van een derde nodig is om een gedegen afweging te kunnen nemen en/of tot een beslissing te komen.
 • Zodra er een beslissing over de klacht is genomen, wordt het besluit medegedeeld aan de indiener van de klacht. Het eindoordeel wordt gedegen onderbouwd, waarbij ook een toelichting wordt gegeven op het onderzoek dat plaats heeft gevonden en wat heeft geleid tot het genomen besluit. Indien van toepassing wordt ook medegedeeld welke maatregelen er worden genomen en binnen welk termijn deze zijn gerealiseerd.
 • De indiener van een klacht ontvangt een voorstel met een actieplan om de betreffende klacht (structureel) op te lossen en in de toekomst te voorkomen. Indien nodig vindt overleg plaats tussen de indiener en Reveal over het voorgestelde actieplan.
 • De indiener van de klacht wordt mondeling/schriftelijk elke 10 werkdagen op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek c.q. status van de klacht.
 • Borging van eventuele genomen maatregelen naar aanleiding van een klacht vindt plaats door deze op te nemen in de binnen Reveal geldende reglementen en (werk)protocollen. Dit draagt bij aan het in de toekomst voorkomen van klachten en naleving van genomen maatregelen.
 • Indien er sprake is van een geschil over de afhandeling van de klacht, dient de tuchtraad als onafhankelijke derde orgaan. Het advies van de tuchtraad is bindend voor Reveal. Bij de tuchtraad kan schriftelijk een klacht worden ingediend.
 • Afronding van de klachtenprocedure vindt plaats wanneer de klacht is afgerond.
 • Het klachtdossier, inclusief alle correspondentie, wordt voor de termijn van 7 jaar bewaard. 
 • Deze klachtenprocedure is online en via de website beschikbaar.
 • Indien u klacht wilt melden over Reveal kunt u contactverzoek indienen via info@revealtalent.nl, dan wel uw klacht schriftelijk indienen t.a.v. de heer J. Olsthoorn; het adres is Overschiestraat 61, 1062 XD Amsterdam.